Ãëàâíàÿ arrow Êàòàëîã ôèðì è óñëóã arrow Ïîñðåäíè÷åñòâî è ñîäåéñòâèå áèçíåñóarrow Art Business Group

Ïîèñê â Êàòàëîãå

Íà Ïðèâåòå- è ðåêëàìà òîëüêî ïîëåçíàÿ!

Ïîèñê ïî ôîðóìó

Êàòåãîðèè

Ïîñëåäíÿÿ àêòóàëèçàöèÿ

2016-09-18 18:49:27

Êòî íà ñàéòå?

:
1

Ñòàòèñòèêà

: 69575
: 408
: 60
 
Rambler's Top100

IČO (Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð â Òîðãîâîì ðååñòðå)
27335593
Äåÿòåëüíîñòü ñ
2007 ãîäà
Äåòàëüíîå îïèñàíèå
Art Business Group - ðóññêîå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî â Ïðàãå. Ðàçðàáîòêà ëîãîòèïîâ è ôèðìåííîãî ñòèëÿ. Äèçàéí ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè (ëèñòîâêè, áðîøþðû, ïëàêàòû, íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Âåðñòêà æóðíàëîâ, ãàçåò, êàòàëîãîâ. Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíûõ ìàêåòîâ äëÿ æóðíàëîâ è ãàçåò. Ôîòîñúåìêà. Web-äèçàéí. Ïå÷àòü ëèñòîâîê, áðîøþð, ïëàêàòîâ. Èçãîòîâëåíèå êàëåíäàðåé, ôèðìåííûõ ïàïîê. Èçãîòîâëåíèå ïëàñòèêîâûõ êàðò. Øèðîêîôîðìàòíàÿ ïå÷àòü. Íàïèñàíèå pr ñòàòåé, ðåêëàìíûå àêöèè â ×åõèè, ðåêëàìíûå êàìïàíèè â Ïðàãå, ïåðåâîäû ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ íà ÷åøñêèé ÿçûê.
Àäðåñ
Praha, ×åøñêàÿ ðåñïóáëèêà
E-mail
Web-ñàéò
Õèòîâ
2365
Îöåíîê
1
Ñðåäíèé ðåéòèíã
5
Ðàçìåùåíî
2009-05-06
Ïîñëåäíåå èçìåíåíèå
2009-05-06
Ïîñåòèòåëåé
1778
1
:
0
(0)

!

Óïðàâëåíèå êàòàëîãîì

Ñîñòîÿíèå

 êàòàëîãå íàõîäèòñÿ 300 çàïèñåé â 42 êàòåãîðèÿõ

Çíàåòå ëè Âû...

privet.cz_053.jpg

ISSN 1802-8055 © 2006-2011 I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o. All rights reserved
ðåãèñòðàöèÿ ôèðìû â ÷åõèè ÷åøñêàÿ âèçà âíæ â ÷åõèè âèä íà æèòåëüñòâî â ÷åõèè ïìæ â ÷åõèè èììèãðàöèÿ â ÷åõèþ íåäâèæèìîñòü â ÷åõèè ÷åøñêèå ñòðàõîâêè â ÷åõèè

Ëþáîå èñïîëüçîâàíèå ñîäåðæèìîãî ñàéòà, âêëþ÷àÿ ïîëíóþ èëè ÷àñòè÷íóþ ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ ñàéòà,
áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o. çàïðåùåíî
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez písemného souhlasu I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o. zakázáno