Ãëàâíàÿ arrow Êàòàëîã ôèðì è óñëóã arrow Êîìïüþòåðû, âåá-äèçàéí, èíòåðíåòarrow Velkatek s.r.o.

Ïîèñê â Êàòàëîãå

Íà Ïðèâåòå- è ðåêëàìà òîëüêî ïîëåçíàÿ!

Ïîèñê ïî ôîðóìó

Êàòåãîðèè

Ïîñëåäíÿÿ àêòóàëèçàöèÿ

2016-09-18 18:49:27

Êòî íà ñàéòå?

:
1

Ñòàòèñòèêà

: 69574
: 408
: 60
 
Rambler's Top100

IČO (Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð â Òîðãîâîì ðååñòðå)
24766569
Äåÿòåëüíîñòü ñ
2010 ãîäà
Äåòàëüíîå îïèñàíèå
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè: - ðàçðàáîòêà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ Windows, Linux, Mac OS X, iOS, Windows Mobile è Android; - ñîçäàíèå web-ñàéòîâ îò âèçèòîê äî âûñîêîíàãðóæåííûõ ïðîåêòîâ; - ãðàôè÷åñêèé äèçàéí (ïîëüçîâàòåëüñêèå èíòåðôåéñû, äèçàéí ñàéòîâ, ðåêëàìíûå áàííåðû, îáðàáîòêà èçîáðàæåíèé) - îáñëóæèâàíèå ñòîðîííèõ ïðîãðàììíûõ è ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ êîìïëåêñîâ - îêàçàíèå IT-óñëóã îðãàíèçàöèÿì
Àäðåñ
Husitská 502/36, Praha, Česká republika, 13000
Òåëåôîí
+420777870864
E-mail
Web-ñàéò
Õèòîâ
4015
Îöåíîê
0
Ñðåäíèé ðåéòèíã
0
Ðàçìåùåíî
2011-06-19
Ïîñëåäíåå èçìåíåíèå
2011-06-19
Ïîñåòèòåëåé
1738
Áàííåð (êíîïêà)
0
:
0
Velkatek s.r.o.
(0)

!

Óïðàâëåíèå êàòàëîãîì

Ñîñòîÿíèå

 êàòàëîãå íàõîäèòñÿ 300 çàïèñåé â 42 êàòåãîðèÿõ

Çíàåòå ëè Âû...

privet.cz_081.jpg

ISSN 1802-8055 © 2006-2011 I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o. All rights reserved
ðåãèñòðàöèÿ ôèðìû â ÷åõèè ÷åøñêàÿ âèçà âíæ â ÷åõèè âèä íà æèòåëüñòâî â ÷åõèè ïìæ â ÷åõèè èììèãðàöèÿ â ÷åõèþ íåäâèæèìîñòü â ÷åõèè ÷åøñêèå ñòðàõîâêè â ÷åõèè

Ëþáîå èñïîëüçîâàíèå ñîäåðæèìîãî ñàéòà, âêëþ÷àÿ ïîëíóþ èëè ÷àñòè÷íóþ ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ ñàéòà,
áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o. çàïðåùåíî
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez písemného souhlasu I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o. zakázáno